La Chapelle Musicale se réjouit d’apprendre l’anoblissement de Jean-Claude Vanden Eynden. Le Roi Philippe lui a en effet octroyé le titre de Chevalier à la veille du 21 juillet.

Jean-Claude Vanden Eynden est l’un de nos grands artistes, ainsi qu’un pianiste d’une grande sensibilité. Il possède une vocation naturelle à partager et à transmettre son art aux plus jeunes générations.

Il entretient enfin une belle et longue histoire avec la Chapelle Musicale, depuis sa résidence de jeune pianiste au début des années 1960, couronnée par son prix au Concours Reine Elisabeth en 1964, jusqu’à sa mission actuelle de Maître en résidence en musique de chambre.


De Muziekkapel is verheugd te vernemen dat Jean-Claude Vanden Eynden tot de adelstand is verheven. Koning Filip heeft hem immers op de vooravond van de nationale feestdag de titel van ridder verleend.

Jean-Claude Vanden Eynden is een van onze grote artiesten, alsook een pianist met een grote gevoeligheid. Hij beschikt over een natuurlijke aanleg om zijn vaardigheid te delen met – en over te dragen aan – de jongste generaties.

Hij kan tot slot bogen op een mooie en lange geschiedenis met de Muziekkapel, van zijn residentie van jonge pianist in het begin van de jaren zestig, bekroond met zijn prijs op de Koningin Elisabethwedstrijd in 1964, tot zijn huidige opdracht als meester in residentie in kamermuziek.


The Music Chapel wishes to congratulate Jean-Claude Vanden Eynden on his recent ennoblement. Indeed, King Philippe knighted him on 20 July, the eve of the National Day of Belgium. Jean-Claude Vanden Eynden is one of our great artists and a pianist of great sensibility.

He is gifted with a natural ability to communicate and pass on his art to the younger generation.

He has had a long and intimate relationship with the Music Chapel, since his residency as a young pianist in the early 1960s, crowned by his award at the Queen Elisabeth Competition in 1964, to his current position as a Master in residence in chamber music